RWP22W REGULAMIN KONKURSU MACIEJ JE

RWP22W REGULAMIN KONKURSU MACIEJ JE

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Maciej Blatkiewicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, NIP 9721269412, REGON 366182902.
 2. „Fundator” – fundatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 3. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 5. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Fundatora pod nazwą Festiwal Najlepszych Restauracji Restaurant Week w dniach 23 marca – 10 kwietnia 2022. 
 6. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 7. “Nagroda” – nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca:
  1. 15 podwójnych zaproszeń na Festiwal Restaurant Week

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna 23 marca 2022, a kończy 24 marca 2022. 
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2022 o godzinie 16:00 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
 4. odpowiedzeniu w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na Instagramie na pytanie, jakie jedzenie sprawia, że czujesz się lepiej i dlaczego.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi:
  1. 15 podwójnych zaproszeń na Restaurant Week odbywający się w dniach 23.03-10.04 o wartości 118 zł każde.
 2. Termin realizacji nagrody przypadnie w dniach 26.03-10.04. Laureat konkursu zobowiązany jest zrealizować Nagrodę w wyznaczonym terminie pod rygorem jej utraty. 
 3. Nagroda opisana w  § 5 pkt 1 lit a) obejmuje: 
  1. 3-daniowe menu + festiwalowy cocktail dla 2 osób w wybranej przez siebie restauracji dostępnej podczas trwającego Festiwalu Restaurant Week.
 4. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych poniżej.
 5. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu 15 Uczestników Konkursu, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu („Laureat  konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 kwietnia 2022 r, w formie edycji postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował zdjęcie konkursowe, w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat nagrody jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości opisanej w § 6 pkt 3, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 8. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.


7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem RWP22W Konkurs Maciej Je lub mailowo na adres maciejje.kontakt@gmail.com z dopiskiem RWP22W Konkurs Maciej Je w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Regulamin wchodzi w życie dnia 23 marca 2022 r.